GLIMPSE

Welkom!

Wij maken grafisch ontwerp op maat! Bij ons kan je terecht voor grafisch ontwerp én websites.
INTERESSE?

+32 (0) 485 83 97 12 I
info@glimpsebranding.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

1 – Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.

2 – In onderhavige tekst wordt degene die de bestelling of order geeft, ’klant’ genoemden ‘leverancier’ degene die het order aanvaardt en uitvoert.

3 – De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de leverancier.

PRIJSAANVRAGEN / PRIJSAANBIEDINGEN

1 – Een klant die een leverancier verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden.
2 – Iedere prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijk wordt afgesproken.
3 – Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen. Door de leverancier ontworpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven dan ook zijn eigendom. De klant kan er voor of na levering van het werk de overdracht niet van eisen.
4 – Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant, machtigen de leverancier tot evenredige prijsaanpassing.

PROEFDRUK / AANSPRAKELIJKHEID

1 – De klant kan steeds verzoeken om een proefdruk van de uit te voeren bestelling. Deze kan geleverd worden in twee exemplaren waarvan één gedateerd en met ‘goed voor druk’ eigenhandig geschreven en ondertekend, aan de leveranier wordt
teruggezonden, waardoor alle verantwoordelijkheid omtrent fouten, weglatingen of gebreken uit hoofde van de leverancier vervallen. De proeven worden geleverd op gewoon papier. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindproduct, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
2 – Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de leverancier overgelaten, tenzij anders bedogen. Bij proefdruk aangebrachte wijzigingen die een verandering aan deze keuze betreffen of auteurscorrecties inhouden die een wijziging, verbetering of weglating betreffen, zullen extra in rekening gebracht worden.
3 – Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden, vertraging opgelopen door proefdruk die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten verantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de correctie van de
proefdruk binnen de drie werkdagen aan de leverancier teruggezonden te worden.
4 – De klant dient een schriftelijke ‘goed voor druk’ te geven aan de leverancier vooraleer een ontwerp in druk gaat. Hierdoor vervalt alle verantwoordelijkheid omtrent fouten, weglatingen of gebreken uit hoofde van de leverancier.
5 – Als de klant digitale bestanden ter beschikking stelt zonder uitgeprinte versie, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Bij digitale bestanden moet de klant de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestanden. Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting slechts erkend als zij schriftelijk werden bevestigd.
6 – De leverancier draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het beeldmateriaal aangeleverd door de klant. De klant kan het bewerken en uitlichten van het beeldmateriaal aan de leverancier toevertrouwen door tweezijdige schriftelijke bevestiging. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

LEVERINGSTERMIJN

1 – Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke, door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitief afdrukken kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.
2 – Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle materialen,teksten en documenten nodig om het werk te kunnen aanvangen.
3 – Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.

LEVERING

1 – De levering geschiedt ten huize van de leverancier, tenzij anders bepaald. Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste vervoersregeling getroffen; wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten ten zijn laste.
2 – De goederen reizen steeds voor risico van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tezij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelden of lasthebbers veroorzaakt.
3 – Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekeningen op de leveringsbon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

BETALING

1 – De leverancier heeft het recht een derde voorschot te vragen bij elke bestelling; een tweede derde kan gevraagd worden bij het order tot afdrukken; het saldo bij levering.
2 – De factuur is betaalbaar, ter woonplaats van de leverancier, contant of op bepaalde termijn met een maximum van 14 dagen. Wissels, checks, mandaten, kwitanties en dergelijke brengen hieraan geen afwijking.
3 – De ontvangst van de factuur geldt van rechtswegen en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekenstelling, zonder dat er enige akte voor nodig is. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder aanmaning of ingebrekestelling ten laste van de klant een intrest op van 1 pct per maand.
4 – Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijftien dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 pct van het factuurbedrag, met een minimuum van € 40,00
5 – Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering.
6 – Bij gemis van betaling van de factuur of één der facturen op de vervaldag, behoudt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend contract te verbreken.
7 – Indien op verzoek van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.

BESTELLINGEN

1 – Wie order of opdracht tot uitvoering geeft, wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af.
De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt aan derden te factureren en indien de leverancier hiermede heeft ingestemd.
2 – De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake
auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.
3 – Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, cliché’s of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk.

BEWAARGEVING / RISICO MATERIALEN KLANT

1 – De leverancier is niet verplicht zetwerk, films, cd’s, dvd’s, digitale bestanden, cliché’s, stempels, foto’s en dergelijke, behorende tot de klant in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd worden naargelang de belangrijkheid van de stukken.

 BEVOEGDHEDEN

1 – Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding. Wanneer de klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de consument.

VRAGEN OF BEMERKINGEN?

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden, dan kan je steeds contact met ons opnemen.

 

Glimpse

Weefschoolstraat 25, 8755 Ruiselede

info@glimpsebranding.be

+32 (0)493 98 95 42